zadzwoń +48 22 354 61 05
biuro księgowe Warszawa
biuro księgowe Warszawa

Opinia prawna

I. Przedmiot opinii

Przedmiotem niniejszej opinii jest następujące zagadnienie prawno - podatkowe:

Czy koszty poniesione na wykonanie prac budowlanych lecz nie powiązane z przychodem w wyniku ogłoszenia upadłości wraz z likwidacją spółki z o.o. stanowić będą koszty uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

II. Stan faktyczny

Zamawiający (spółka z o.o.) zawarła umowę na wykonanie prac budowlanych. W umowie strony określiły termin rozpoczęcia prac i termin zakończenia. Rozliczenia za wykonane prace objęte umową następowały na podstawie faktur, wystawionych miesięcznie za odsetek wykonanego przedmiotu prac po sporządzeniu i podpisaniu przez Inspektora Nadzoru „protokołu odbioru wykonanych robót” z wyraźnym zaznaczeniem procenta wykonanych prac. Rozliczenie końcowe miało nastąpić fakturą końcową po zakończeniu robót i na podstawie „protokołu odbioru końcowego”. Termin płatności za faktury częściowe wynosił 20 dni. W przypadku zwłoki w płatnościach w okresie dłuższym niż 20 dni Wykonawca  mógł odstąpić od umowy.

Wykonawca w zależności od procentowego udziału prac wystawiał faktury przychodowe i odpowiednim stopniem procentowym uznawała poniesione koszty bezpośrednie jako koszty uzyskania przychodu. Na końcowy etap prac Wykonawca poniósł koszty bezpośrednie w określonej wysokości . Końcowy etap prac nie został zafakturowany przez Wykonawcę z uwagi na ogłoszenie upadłości zamawiającego obejmującą likwidację majątku dłużnika.

III. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z póżn. Zm.) dalej jako „ustawa o CIT”.

IV Analiza prawno - podatkowa

Przy ocenie i rozstrzygnięciu zagadnienia prawnego ad.1 istotne jest określenie, czy na gruncie prawa podatkowego poniesiony koszt, kwalifikowany jest jako koszt bezpośredni a więc taki koszt który bez stosowania żadnych współczynników można przyporządkować w sposób bezpośredni do zawartej umowy na wykonanie prac wynikających z zawartej umowy. Jak widać z powyższego opisu stanu faktycznego, w trakcie realizacji przedmiotowej umowy Wykonawca ponosił koszty bezpośrednie  związane z wykonywaniem prac objętych umową oraz osiągał przychody z tytułu należności fakturowanych na podstawie podpisanych protokołów zdawczo – odbiorczych poszczególnych etapów prac.

Podstawą normatywną tych rozważań będą przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stwierdza się iż dane koszty muszą wykazywać związek z przychodem osiągniętym przez podatnika i jako moment zaliczenia kosztów bezpośrednich związanych z przychodami ustawodawca wskazał moment osiągnięcia „odpowiadających im przychodów”.

Stosownie do treści art. 15 ust.4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, mogą być potrącane tylko w tym okresie w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody.

Zgodnie z językowym znaczeniem zwrotu „bezpośrednio związane z przychodami” to dotyczące wprost przychodu. Oznacza to więc, że dany koszt ma charakter kosztu bezpośrednio związanego z przychodami, jeśli odnosi się wprost do przychodów zafakturowanych przez Spółkę.

Znajduje to afirmację w wyroku NSA z dnia 06 kwietnia 2000 r. syg. Akt I SA/Wr 1903/97 w którym stwierdził, że pojęcie – przychodu – oznacza przychód zafakturowany czyli podatkowy.

Dodatkowo należy przywołać jednoznaczne stwierdzenie Sądu Najwyższego w wyroku z dnia 05 kwietnia 2002 r. (sygn.akt III RN 22/01; OSNP 2002/24/585) „podatnik który nabył usługę w celach handlowych, może uznawać koszty z nią związane jako koszty uzyskania przychodu tylko w tym okresie, w którym uzyskał przychód z jej sprzedaży”.

W innym wyroku z tego samego dnia (sygn.akt III RN 23/01; OSNP 2002/24/586) Sąd Najwyższy wskazał, że wykładnia art. 15 ustawy o CIT jednoznacznie prowadzi do wniosku, że koszty należy powiązać z przychodami, a więc momentem decydującym o zaliczeniu danego kosztu bezpośredniego do kosztów uzyskania przychodu jest moment osiągnięcia przychodu.

Również jednoznaczne stanowisko wyrażone jest w piśmie wydanym przez Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 19 maja 2009 r. (syng. ILPB3/423-164/09-2/KS): „Koszty poniesione przez Spółkę, związane z jej działalnością, tj. wykonaniem usługi bądż wytworzeniem produktu, stanowią bezpośrednie koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust.1 pkt 4 ustawy o CIT w momencie sprzedaży, tj. z chwilą osiągnięcia odpowiadającego im przychodu (zafakturowania).

Ponadto, w uzasadnieniu wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 08 maja 2001 r. (I SA/Łd80/00; publ. ONSA 2002/3/112): czytamy iż dopóki usługa nie zostanie sprzedana dopóty poniesione koszty nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów.

 

W związku z powyższym koszty poniesione zgodnie z umową tylko wówczas mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów gdyby dotyczyły konkretnego przychodu podatkowego. 

V. Wnioski końcowe

W konkluzji stwierdzić trzeba, że poniesione koszty bezpośrednio związane z realizacją przedmiotowej usługi budowlanej wykonywanej w ramach krótkoterminowej umowy stają się kosztem uzyskania przychodów w tym okresie, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody (art. 15 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 4) ustawy o CIT.

W tym miejscu wskazać należy, iż ustalone przychody i koszty jego uzyskania generują dochód, który stanowi podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust.1 ustawy o CIT). W przypadku braku przychodu poniesiony koszt nie może stanowić kosztu uzyskania przychodu.

W przedmiotowej sytuacji brak zaistnienia przychodu podatkowego dlatego też , poniesione koszty nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów.

Strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij